Telerau ac amodau

Telerau yn Rogers Jones & Co

Cynghorir cleientiaid yn gryf i ddarllen y ddogfen hon gan iddynt nodi’r telerau a ddefnyddir i BRYNU NEU ADAEL eiddo yn ein hystafelloedd arwerthu.

Rhagamcanion

Gallai rhagamcanion gael eu diwygio. Ni ddylai prynwyr ddibynnu ar ragamcanion fel cynrychiolaeth neu ragfynegiad o’r union bris gwerthu. Nid yw rhagamcanion yn cynnwys Premiwm y Prynwr na TAW.

Prisiau Cadw

Y pris cadw yw’r isafswm cyfrinachol y bydd y gwerthwr yn ei dderbyn ac ni fydd yn mynd yn uwch na’r rhagamcan cyn-gwerthu isel. 

Premium y Prynwr

Mae Rogers Jones & Co yn codi premiwm ar y prynwr ar bris cynnig terfynol pob lot a werthir. Mae cyfradd ein Premiwm y Prynwr yn amrywio gan ddibynnu ar y gwerthiant.

Gweld Cyn Yr Arwerthiant ac Adroddiadau Cyflwr

Mae modd i’r cyhoedd fynd i weld yr hyn sydd i’w werthu cyn yr arwerthiant yn rhad ac am ddim ac ar adegau penodol yn unig onid oes trefniadau arbennig wedi’u gwneud mewn amgylchiadau eithriadol. Mae adroddiadau cyflwr a roddir gan Rogers Jones & Co un ai ar lafar, trwy e-bost neu drwy unrhyw ddull arall yn oddrychol, yn farn ac ni ddylid eu hystyried yn ffeithiau. Os byddir yn gwneud cynnig mewn arwerthiant, cynghorir i’r cynigydd ddod i weld yr eitem(au) er mwyn gweld beth yw cyflwr ac addasrwydd y cyfryw eitemau. Dylid archwilio cyn gwneud cynnig, yna os bydd y cynigydd yn llwyddo i brynu’r lot(iau), ef fydd yna’r prynwr a dylid rhoi taliad llawn cyn i’r prynwr archwilio/gwirio’r lotiau a brynodd.

Cofrestru Cynigwyr

Mae gofyn i ddarpar brynwyr sy’n dod i’r arwerthiant gofrestru am gerdyn rhif cynnig unrhyw adeg un fuan cyn i’r arwerthiant ddechrau. 

Gwneud Cynnig

Derbynia’r arwerthwr gynigion gan y rhai sy’n bresennol yn yr ystafell arwerthu, o fod yn gynigwyr dros y ffôn, cynigion byw dros y we (pan fyddant ar gael) neu gynigion ysgrifenedig gan bobl sy’n absennol ac a adawyd cyn yr arwerthiant. Gallai’r arwerthwr hefyd wneud cynigion ar ran y gwerthwr hyd at swm y pris cadw. Ni fydd yr arwerthwr yn nodi’n benodol gynigion a roddir ar ran y gwerthwr.

Cynigion yn Absonoldeb Cynigwyr

Yr hyn yw cynigion yn absenoldeb cynigwyr yw cyfarwyddiadau ysgrifenedig gan ddarpar brynwyr yn cyfarwyddo Rogers Jones & Co i gynnig ar eu rhan hyd at uchafswm penodol ar gyfer pob lot. Nid yw cynigion comisiwn ar lafar yn dderbyniol. Bydd Rogers Jones & Co yn ceisio gwneud cynnig yn absenoldeb cynigydd ar y pris isaf posib gan gadw’r pris cadw mewn cof. Gallai’r arwerthwr wneud cynnig yn absenoldeb cynigydd yn uniongyrchol o’r llwyfan, gan ei nodi’n glir. Mae ffurflenni cynnig comisiwn ar gael i’w lawrlwytho o’n gwefan. Maent ar gael yn yr ystafell arwerthu, yn rhai o’n catalogau copi caled ac mae modd eu postio neu eu hanfon trwy ffacs wrth ofyn amdanynt. Mae’n ofynnol gwneud cynigion comisiwn 30 munud cyn dechrau’r arwerthiant.

Cynigion Dros y Ffôn

Rhaid cadarnhau trefniadau gyda’r ystafell arwerthu trwy gwblhau’r ffurflen gwneud cynnig dros y ffôn. Mae gofyn dychwelyd y ffurflen erbyn diwedd y diwrnod gwaith cyn yr arwerthiant. Nid oes nifer fawr o ffonau ar gael felly system ‘y cyntaf i’r felin’ yw hi wrth eu harchebu. Ceidw Rogers Jones & Co yr hawl i wrthod cynigion dros y ffôn ar gyfer rhai lotiau penodol. Nid yw Rogers Jones & Co yn gyfrifol am broblemau a achosir gan gamgymeriad cyfathrebu, camgymeriad technegol neu gamgymeriad dynol wrth wneud cynnig dros y ffôn. Fel bod modd gwneud cynnig dros y ffôn, rhaid i gynigwyr gwblhau ffurflen cynnig dros y ffôn sydd ar gael o’r swyddfa neu drwy e-bost a’i dychwelyd erbyn 5pm y diwrnod cyn yr arwerthiant.

Cynigion Llwyddiannus

Nid yw Rogers Jones & Co yn gallu hysbysu’r cynigwyr llwyddiannus dros y ffôn. Er y caiff anfonebau eu postio neu eu hanfon trwy e-bost ar ôl yr arwerthiant, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am hysbysu’r prynwr am ganlyniad ei gynigion. Gofynnir i brynwyr gysylltu â ni dros y ffôn neu ddod draw atom cyn gynted â phosib wedi’r gwerthiant er mwyn cael manylion canlyniad eu cynigion fel nad oes rhaid codi am storio heb fod rhaid. Bydd cynigwyr llwyddiannus yn talu pris y cynnig terfynol yn ogystal â phremiwm ac unrhyw TAW sy’n berthnasol.

Talu

Os yw prynwyr yn bresennol, mae disgwyl iddynt dalu am yr hyn y maent wedi’i brynu cyn gadael yr ystafell arwerthu. Mae modd talu gydag arian parod, siec, BACS mewn sterling, VISA neu Mastercard (codir tâl ychwanegol o 3% ar gardiau credyd) a chardiau debyd (rhaid i’r swm fod dros £15) MEWN PERSON gyda ‘chip a pin’ yn unig. Cynghorir cleientiaid sy’n debygol o brynu eitemau gwerth uchel ac sy’n dymuno talu gyda cherdyn debyd/credyd, i roi gwybod i’w banc fel na cheir problemau diogelwch bancio. Derbynnir sieciau gyda llun adnabod ond ni ryddheir y nwyddau hyd oni bydd y siec wedi’i chlirio’n llwyr. Ceidw Rogers Jones & Co yr hawl i beidio â rhyddhau nwyddau hyd oni bydd y taliad wedi cyrraedd ein cyfrif banc. Mae disgwyl taliad cynigwyr, nad ydynt yn yr arwerthiant, o fewn pum diwrnod i’r arwerthiant.  Derbynnir arian am eitemau sydd dan £1000 eu gwerth fesul rhif cynnig.

Storio, Morgludo, Costau Postio

Cyfrifoldeb y cleient (prynwr/ gwerthwr) yw casglu eitemau y gallant fod wedi’u prynu, eu gadael ar gyfer eu prisio, neu nad ydynt wedi gwerthu. Rhaid casglu dodrefn mawr a brynwyd erbyn 12pm y diwrnod ar ôl yr arwerthiant onid oes trefniant arbennig wedi’i wneud gyda ni cyn y gwerthiant a gellid codi am y cyfryw drefniant arbennig. Ni all Rogers Jones ddal unrhyw eitem yn amhenodol a gallai eitemau na chawsant eu hawlio o fewn 6 mis gael eu cynnig yn yr arwerthiant er mwyn talu am gostau storio a chostau eraill. Mae hyn yn cynnwys eitemau a brynwyd, eitemau a adawyd ar gyfer eu prisio ac eitemau na lwyddwyd i’w gwerthu. Gellid cael gwared ag eitemau lefel isel, na chawsant eu hawlio, ar ôl 14 diwrnod.   

Gall Rogers Jones roi manylion gwasanaethau cludo celfyddyd gain.

Trwyddedau Allforio / Mewnforio

Dylai prynwyr o hyd wirio a oes rhaid wrth drwydded allforio cyn allforio. Cyfrifoldeb y prynwr yn unig yw cael unrhyw drwydded allforio neu fewnforio berthnasol. Ni fydd cael gwrthod trwydded neu oedi wrth gael trwydded yn cyfiawnhau tynnu unrhyw werthiant yn ei ôl nac oedi wrth dalu’n llawn am y lot.

Storio a Chasglu ar Gyfer Gwerthwyr

Ar ôl cyfnod o bedair wythnos, ceidw Rogers Jones & Co yr hawl i ailgynnig lotiau heb eu gwerthu waeth beth fydd y pris. Gallai eitemau o werth isel, na chawsant eu hawlio, eu trosglwyddo i elusen neu eu gwaredu. 

Insurance

.....

Amodau Gwerthu

Mae’r amodau gwerthu hyn a’r rhybuddion pwysig a’r eglurhad ynghylch arferion catalogio, yn cynnwys holl delerau Rogers Jones & Co a’r gwerthwr wrth lunio contract â’r prynwr.

Rogers Jones & Co fel Asiant
Oni nodir fel arall, mae Rogers Jones & Co yn gweithredu fel asiant i’r gwerthwr. O’r herwydd, gwneir y contract ar gyfer gwerthu’r eiddo rhwng y gwerthwr a’r prynwr.

2. Cyn yr Arwerthiant
(a) Archwilio’r eiddo 
Cynghorir darpar brynwyr yn gryf i archwilio unrhyw eiddo y mae ganddynt ddiddordeb ynddo’n bersonol, cyn i’r arwerthiant cael ei gynnal. Mae adroddiadau cyflwr ar gael fel arfer wrth ofyn amdanynt ond maent yn oddrychol. FEL ARALL GWERTHIR YR EIDDO FEL AG Y MAE.

(b) Catalog a Disgrifiadau eraill
Datganiadau o farn yw’r holl ddatganiadau a wneir gennym yng nghofnod y catalog ar gyfer yr eiddo neu yn yr adroddiad cyflwr, neu a wneir ar lafar neu’n ysgrifenedig yn rhywle arall, ac ni ddylid dibynnu arnynt fel datganiadau o ffeithiau. Nid yw’r cyfryw ddatganiadau’n sylwadau, yn gwarantu nac yn rhagdybio unrhyw gyfrifoldeb gennym.  Canllaw yn unig yw’r cyfeiriadau a wneir yng nghofnod y catalog neu yn yr adroddiad cyflwr at ddifrod neu adfer a dylai’r eiddo gael ei werthuso’n bersonol gan y cynigydd neu gan gynrychiolydd gwybodus. Nid yw’r ffaith nad oes cyfeiriad o’r fath yn golygu nad oes nam are item neu fod angen ei hadfer ac nid yw cyfeirio at rai diffygion penodol yn golygu nad oes eraill. Ni ddylid dibynnu ar ragamcanion o’r pris gwerthu fel datganiad mai hwn yw’r pris y bydd yr eitem yn gwerthu amdano neu mai hwn yw ei gwerth at unrhyw bwrpas arall. Nid yw Rogers Jones & Co na’r gwerthwr yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am gamgymeriadau yn y catalog neu am rywbeth a gaiff ei adael allan ohono, nac am unrhyw ddeunydd atodol arall.

(c) Cyfrifoldeb y prynwr
Gwerthir yr holl eiddo “FEL AG Y MAE” heb unrhyw sylwadau na gwarant gan Rogers Jones & Co. na’r gwerthwr. Cyfrifoldeb prynwyr yw bod yn fodlon gyda chyflwr eiddo a’r materion y cyfeirir atynt yng nghofnod y catalog.

3. Yn yr Arwerthiant
(a) Gwrthod mynediad
Mae gan Rogers Jones & Co yr hawl, fel y gwelwn ni orau, i wrthod mynediad i’r eiddo neu i bobl gymryd rhan mewn unrhyw arwerthiant neu i wrthod unrhyw gynnig.

(b) Cofrestru cyn gwneud cynnig
Rhaid i ddarpar brynwr gwblhau a llofnodi ffurflen gofrestru a phrofi pwy ydyw cyn gwneud cynnig. Gallwn ei gwneud yn ofynnol dangos geirdaon banc neu ariannol eraill.

(c) Rhoi cynnig fel egwyddor
Pan fyddir yn gwneud cynnig, mae’r cynigydd yn derbyn cyfrifoldeb personol i dalu’r pris prynu, yn cynnwys premiwm y prynwr a’r holl dreth sy’n berthnasol, yn ogystal â’r holl daliadau eraill sy’n berthnasol.

(d) Cynigion yn absenoldeb cynigwyr
Ymdrechwn yn rhesymol i gyflwyno cynigion ysgrifenedig a anfonir atom cyn y gwerthiant er hwylustod y cleientiaid nad ydynt yn gorfforol bresennol yn yr arwerthiant. Os derbyniwn gynigion yn absenoldeb cynigwyr ar lot penodol am yr un swm a’r rhain yw’r cynigion uchaf ar y lotiau yn yr arwerthiant, cânt eu gwerthu i’r person y daeth ei gynnig ysgrifenedig i law a’i dderbyn gyntaf.

(e) Cynigion dros y Ffôn
Os gwnaiff darpar brynwr drefniadau gyda ni’r diwrnod cyn dechrau’r gwerthiant, ymdrechwn yn rhesymol i gysylltu ag o fel bod modd iddo gymryd rhan wrth gynnig dros y ffôn ond nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am fethu gwneud hynny nag am gamgymeriadau a gadael pethau allan yng nghyswllt cynnig dros ffôn.  Nid oes nifer fawr o ffonau ar gael felly system ‘y cyntaf i’r felin’ yw hi wrth eu harchebu. Ceidw Rogers Jones & Co yr hawl i wrthod cynigion dros y ffôn ar gyfer lotiau penodol.

(f) Delweddau digidol
Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gamgymeriadau o ran ansawdd a chywirdeb y delweddau digidol ar ein sgrin ddigidol yn yr ystafell arwerthu ac ar wefannau trydydd parti. Gallai camgymeriadau ddigwydd wrth weithredu’r sgrin yn ystod arwerthiannau.

(g) Prisiau Cadw
Cynigir lotiau gyda phris cadw, sef yr isafswm cyfrinachol na eir oddi tano i werthu’r lot. Ni fydd y pris cadw’n is na’r rhagamcan isel a argraffir yn y catalog. Gallai’r arwerthwr agor y cynigion ar unrhyw lot dan y pris cadw trwy roi cynnig ar ran y gwerthwr. Gallai’r arwerthwr barhau i gynnig ar ran y gwerthwr hyd at swm y pris cadw, un ai trwy roi cynigion un ar ôl y llall neu trwy roi cynigion mewn ymateb i gynigwyr eraill.

(h) Disgresiwn yr arwerthwr
Mae gan yr arwerthwr yr hawl, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ei hun, wrthod unrhyw gynnig, codi’r cynnig mewn modd y byddo ef yn penderfynu arno, tynnu’n ôl neu rannu unrhyw lot, cyfuno dwy lot neu fwy a phe ceid camgymeriad neu ddadlau, p’run ai yn ystod y gwerthiant neu wedi hynny, benderfynu pwy yw’r cynigydd llwyddiannus, parhau gyda’r cynigion, canslo’r gwerthiant neu ailgynnig ac ailwerthu’r lot dan sylw, os cyfyd unrhyw ddadlau ar ôl y gwerthiant, cofnod ein gwerthiant sy’n derfynol.

(i) Cynnig llwyddiannus a throsglwyddo risg
Yn ôl disgresiwn yr arwerthwr, y prynwr fydd y cynigydd uchaf a dderbynnir gan yr arwerthwr a bydd trawiad ei forthwyl yn arwydd o dderbyn y cynnig uchaf a chau contract i werthu rhwng y gwerthwr a’r prynwr. Mae’r risg a’r cyfrifoldeb am y lot (yn cynnwys fframiau a gwydr lle bônt yn berthnasol) yn trosglwyddo i’r prynwr wedi tri diwrnod calendr i ddyddiad y gwerthiant neu pan fydd y prynwr neu drydydd parti’n ei gasglu, os yw’n gynt. 

4. Ar ôl y prynu
(a) Premiwm y Prynwr 
Yn ogystal â’r pris morthwyl, mae’r prynwr yn cytuno i dalu i ni bremiwm y prynwr.

(b) Talu a throsglwyddo teitl
Yn syth ar ôl y gwerthiant, rhaid i’r prynwr roi i ni ei enw ai gyfeiriad parhaol ac, os gofynnir amdanynt, fanylion y banc o le daw’r taliad. Rhaid i’r prynwr dalu’r swm llawn sy’n ddyledus (yn cynnwys y pris morthwyl, premiwm y prynwr ac unrhyw drethi perthnasol) yn syth ar ôl y gwerthiant neu o leiaf o fewn pum diwrnod gwaith i’r gwerthiant. Ni fydd y prynwr yn cael hawlio’r lot hyd oni fydd yr holl symiau sy’n ddyledus i ni gan y prynwr wedi’u derbyn gennym a’r arian wedi mynd trwodd.

(c) Casgliad o bryniannau
Bydd hawl gennym gadw eitemau a werthir hyd oni fydd yr holl symiau sy’n ddyledus i ni wedi’u derbyn a’r arian wedi mynd trwodd neu hyd oni bydd y prynwr wedi bodloni unrhyw delerau eraill a fyddai’n ofynnol gennym, yn ôl ein disgresiwn ein hunain. Yn amodol ar hyn, bydd y prynwr yn casglu dodrefn a brynwyd erbyn 12pm y diwrnod nesaf oni byddwn wedi caniatáu fel arall.

(d) Pacio a morgludo
Er yr ymdrechwn yn rhesymol i gymryd gofal wrth drin, pacio a morgludo lot a brynwyd, nid ydym yn gyfrifol am weithredoedd trydydd parti y gallwn eu cadw at y dibenion hyn neu rywbeth na wnaeth y cyfryw drydydd parti. Yn yr un modd, lle byddwn yn awgrymu trinwyr, pacwyr neu gludwyr os gofynnir amdanynt, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu gweithredoedd nac am rywbeth na wnaethant.

(e) Trwydded allforio
Oni nodwn yn ysgrifenedig fel arall, nid yw’r ffaith fod y prynwr yn dymuno gwneud cais am drwydded allforio yn cael effaith ar ei ymrwymiad ef neu hi i dalu.

(f) Datrys achosion o beidio â thalu
Os bydd prynwr yn methu talu a sicrhau fod arian yn mynd trwodd o fewn yr amser sy’n ofynnol gan baragraff 4(b) uchod, bydd gennym hawl i gynnig eitemau i brynwyr eraill yn ôl ein disgresiwn. Fel arall, gellid cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y cynigydd llwyddiannus.