Prynu

Gwneud Cynnig

Rydym o hyd yn ceisio’n gorau i wneud ein hystafelloedd arwerthu’n lleoedd cyfforddus, cynnes a chroesawus i’n holl gynigwyr.  Gellir gwneud cynnig trwy fynd i’r arwerthiant eich hun, dros y ffôn neu drwy gomisiwn.  Fel arall, mae modd gwneud cynnig ar gyfer nifer o’n harwerthiannau trwy www.the-saleroom.com – llwyfan arweiniol y Deyrnas Unedig i wneud cynnig yn fyw dros y rhyngrwyd. Bydd modd gwneud cynnig dros y ffôn os bydd rhai ar gael felly gweithredir system ‘y cyntaf i’r felin’ lle rhaid archebu ffôn trwy gwblhau ein ffurflen erbyn 5pm y diwrnod cyn yr arwerthiant.  Dylid cyflwyno cynigion comisiwn trwy ddefnyddio’n ffurflenni ar ein gwefan 30 munud cyn dechrau’r arwerthiant. 

Premiwm y Prynwr

20% yn cynnwys TAW (20%+TAW mewn rhai arwerthiannau arbenigol megis yr Arwerthiant Cymreig) o’r pris morthwyl yw Premiwm y Prynwr a godir ar yr holl lotiau. Mae gan arwerthiannau Nwyddau o Dras Bremiwm y Prynwr o 15% yn cynnwys TAW. Telir y ‘Droit de Suite’ (lle bo’n berthnasol) gan yr arwerthwr. A fyddech cystal â gwirio cyn gwneud cynnig.

Morgludiant a Chostau Postio

Mae modd trefnu i forgludo’r holl lotiau a brynwyd YN RHAD AC AM DDIM rhwng ein dwy ystafell arwerthu ym Mae Colwyn a Chaerdydd ar gyfer eitemau sy’n ymarferol ar gyfer hynny (a fyddech cystal â gwneud ymholiadau cyn yr arwerthiant). Mae modd postio a phacio eitemau penodol yn ein lleoliad ym Mae Colwyn (a fyddech cystal â gwneud ymholiadau i weld a yw eich eitemau’n gymwys cyn gwneud cynnig). Nid yw’r lleoliad yng Nghaerdydd yn cynnig gwasanaeth costau postio 'mewnol' oherwydd bod amryfal opsiynau cystadleuol ar gyfer gwasanaeth sydd wedi’i allanoli yn yr ardal. Unwaith eto, a fyddech cystal â gwneud ymholiadau cyn gwneud cynnig.

Taliadau

Dylid talu am eitemau a brynwyd o fewn saith niwrnod i’r arwerthiant. Rydym yn derbyn cardiau debyd pan fydd y person yn yr ystafell arwerthu gyda ‘Chip a Pin’. Mae sieciau’n dderbyniol ond ni ryddheir nwyddau hyd oni bydd y siec wedi’i chlirio. Mae arian parod yn dderbyniol ond dim mwy na £1000 y rhif cynnig yr arwerthiant.  

Mae modd gwneud trosglwyddiadau banc. Defnyddiwch rif eich anfoneb neu eich cyfenw fel cyfeirnod. Cysylltwch â ni am fanylion banc.