Amodau ymgeisio

DIFFINIADAU. Yn yr amodau hyn mae Rogers Jones & Co., a elwir wedi hyn  “Y Cwmni”, yn gweithredu fel Arwerthwyr yn unig, a gelwir Y Cwmni sy’n cynnal yr Arwerthiant yn “Yr Arwerthwr”. 

1. FFURFLENNI YMGEISIO

Rhaid i’r holl eitemau gael eu rhestri yn y Ffurflen Ymgeisio hon a’r ffurflen ei LLOFNODI. Mae’r Cwmni’n derbyn eitemau i’w gwerthu’n ôl eu disgresiwn a nhw fydd yn barnu pa mor addas yw unrhyw eitem i’w gwerthu

2. PRISIAU CADW

(a) Caiff yr holl nwyddau eu rhoi i’w gwerthu HEB BRIS CADW oni chaiff prisiau cadw ysgrifenedig eu datgan ar y ffurflen ymgeisio. Ni dderbynnir cyfarwyddiadau llafar ar gyfer prisiau cadw. Unwaith y mae catalogau wedi mynd i’w hargraffu ni dderbynnir prisiau cadw.

(b) Gallai unrhyw eitem ag iddi bris cadw gael ei derbyn i’w chynnwys mewn gwerthiant dilynol am bris cadw is neu bris cadw y gwnaed i ffwrdd ag o. (Ni fyddir yn codi am storio eitemau o’r fath ar eiddo’r Cwmni.)

(c) Amod derbyn unrhyw eitem i’w gwerthu yw y caiff ei gwerthu am y pris uchaf y ceir amdani os na fydd pris cadw ysgrifenedig.

(d) Pe na cheid y pris cadw mewn arwerthiant, mae’r Cwmni wedi’i ymrymuso i werthu’r eitem, ar ôl yr arwerthiant, trwy gytundeb preifat, am ddim llai na’r pris cadw, cyn belled ag y bo’r nwyddau’n parhau ar eiddo’r Cwmni.

(e) Os bydd rhaid, caiff eitemau â phrisiau Cadw eu gwerthu â disgresiwn o 10%.

3. GRADDFEYDD COMISIWN

Codir TAW ar y gyfradd gyfredol ar gomisiwn ac NID ar y pris morthwyl.

25% ar bob lot sy’n gwerthu am hyd at £50 y pris morthwyl

20% ar bob lot £51 i £300

18% ar bob lot £301 i £600

15% ar bob lot £601 i £5000

12% ar bob lot £5001 i £10000

10% ar bob eitem dros £10001

Codir o leiaf £10 comisiwn y lot 

A FYDDECH CYSTAL Â NODI NAD OES TALIADAU ERAILL GAN Y TŶ ARWERTHU HWN. NI CHODIR AR WERTHWYR PAN NAD YW EITEMAU’N GWERTHU AC EITHRIO PAN NODIR PRISIAU CADW’N BENODOL HEB EIN CYNGOR (50% O’R CYFRADD(AU) COMISIWN UCHOD)

4. CYFARWYDDIADAU

Ystyrir y bydd yr holl nwyddau a gaiff eu danfon i eiddo’r Cwmni yn cael eu danfon i’w gwerthu mewn arwerthiant oni cheir cyfarwyddiadau ysgrifenedig yn nodi fel arall a chânt eu catalogio a’u gwerthu yn ôl disgresiwn Y Cwmni a byddant yn atebol i holl Amodau’r Gwerthiant. Wrth ddanfon y nwyddau i’r Cwmni i’w cynnwys yn yr arwerthiant, mae pob gwerthwr yn cydnabod ei fod ef neu ei bod hi wedi derbyn yr amodau hyn ac yn cytuno i fod wedi’i rwymo ganddynt.

5. CASGLIADAU A STORIO

Nid yw’r Cwmni ei hun yn casglu’r nwyddau ond, os bydd gofyn, bydd yn cyfarwyddo symudwr ar ran y gwerthwr yn rhinwedd ei swydd fel Asiant. Mae’r Cwmni’n gwadu pob cyfrifoldeb am golled neu ddifrod i nwyddau neu i symud nwyddau heb ganiatâd ac i ddifrod i eiddo a achosir gan gontractwr a fydd wedi’i yswirio rhag risgiau o’r fath.  

Bydd costau symud yn cael eu tynnu o elw’r gwerthiant gan Y Cwmni.

6. YSWIRIANT

Er y bydd Y Cwmni’n cymryd pob gofal rhesymol o eitemau ar eu heiddo, cynghorir gwerthwyr i roi cyfarwyddiadau i’w Cwmni Yswiriant i ymestyn y diogelwch ar eitemau i’w symud i’r ystafelloedd arwerthu er y bydd eu heitemau wedi’u hyswirio rhag Tân a Byrgleriaeth tra’u bod ar dir Y Cwmni.

7. INDEMNITY

Bydd y gwerthwr yn digolledu’r Cwmni’n briodol yn erbyn unrhyw hawliadau yng nghyswllt unrhyw nwyddau a werthwyd gan Y Cwmni ar ran y gwerthwr mewn camgymeriad am ba bynnag reswm.

8. TRETH AR WERTH

Rhaid i werthwr sy’n anfon unrhyw eiddo sy’n ased o’i fusnes i’w werthu mewn arwerthiant, ddatgelu i’r Arwerthwr a yw’n berson cofrestredig at ddibenion Treth Ar Werth ai peidio ac, os ydyw, ei rif cofrestredig ac a yw’n bwriadu gweithredu’r Cynllun Arbennig sy’n diogelu gwaith celf ac ati. Rhaid i’r wybodaeth hon gael ei rhoi i’r Arwerthwr wrth ddanfon y nwyddau neu cyn hynny.

9. ADENNILL NWYDDAU HEB EU GWERTHU

Rhaid i werthwyr neu eu cynrychiolwyr gyflwyno, am resymau diogelwch, eu hallbrint “not sold” er mwyn casglu eitemau heb eu gwerthu gan Y Cwmni, a hynny o fewn MIS.  Caiff eitemau na chânt eu casglu eu gwerthu heb bris cadw neu eu gwaredu ar gost y gwerthwr.

10. DISGRESIWN O RAN DEWIS MATH Y GWERTHIANT

Bydd Y Cwmni’n cynnwys eitemau a gawsant eu cynnwys mewn gwerthiant penodol mewn gwerthiant arall o’i ddewis os ystyrir nad yw’r eitemau hynny’n addas neu o safon ddigon da i’w cynnwys mewn math penodol o werthiant. Nid oes modd gwarantu y caiff eitemau sengl fel y cânt eu disgrifio ar y ffurflen eu cynnig fel eitemau ar wahân.   Efallai y bydd rhaid rhoi eitemau gyda’i gilydd i greu lotiau addas. Gwneir hyn er lles gorau’r gwerthwr.

11. TALU ELW’R GWERTHIANT

Dylai holl elw arwerthiannau’r Cwmni gyrraedd y gwerthwr o fewn pedwar diwrnod ar ddeg i’r arwerthiant terfynol ar gyfer yr eiddo (pan ellir cyflwyno eiddo i fwy nag un arwerthiant yn ôl ein disgresiwn).

12. NWYDDAU TRYDANOL A LLENNI A DEUNYDDIAU

Nwyddau Trydanol

Mae’r Rheoliadau sy’n llywodraethu nwyddau trydanol a llenni a deunyddiau bellach wedi hen ennill eu plwyf.  Bydd yr holl nwyddau trydanol a dderbynnir ar gyfer eu cynnwys mewn arwerthiant eu ‘Trydanbrofi’ gan gontractwr Y Cwmni a bydd cost gwneud hyn yn cael ei dynnu o elw’r gwerthiant. Ni fydd nwyddau trydanol a anfonir i mewn i gael eu gwerthu ac sy’n methu prawf gweledol, syml yn cael eu ‘Trydanbrofi a gallai’r Cwmni gael gwared â nhw yn ôl eu disgresiwn.  Yn yr un modd, byddir hefyd yn gwneud i ffwrdd ag unrhyw eitem drydanol sy’n methu’r ‘trydan-brawf’ yn ôl disgresiwn Y Cwmni’n unig heb hysbysu’r gwerthwr na’r cynrychiolydd. Byddir yn codi ar y gwerthwr am y costau gwaredu.

Deunyddiau Meddal Dodrefn

Ceidw’r Cwmni’r hawl i gael gwared ag unrhyw ddodrefnyn nad yw’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Llenni a Deunyddiau yn ôl disgresiwn Y Cwmni heb hysbysu’r gwerthwr na’r cynrychiolydd. Byddir yn codi ar y gwerthwr am y costau gwaredu. (Fel arfer bydd llenni a deunyddiau cyn 1994 a wnaed rhwng 1955 a 1994 yn anghyfreithlon).

13. EITEMAU NAD OES MODD EU GWERTHU

Efallai y byddai’r Arwerthwyr, yn ôl eu disgresiwn eu hunain, yn cael gwared ag eitemau heb bris cadw ac nad oes neb wedi cynnig amdanynt ac nad oes modd, o bosib, eu gwerthu, neu yn eu rhoi i elusen heb hysbysu’r gwerthwr.